1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

İşbu Politikada yer verilen Kişisel Veri ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte olan Kişisel Verilerin işlenebileceği amaçlar aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte, Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetler sebebiyle ortaya çıkacak durumlar sebebiyle aşağıda belirtilen amaçlar değişiklik gösterebilecek olup, yeni bir amaç ortaya çıktığında İlgili Kişi söz konusu Kişisel Veri İşleme Amacıyla ilgili olarak bilgilendirilecektir. Gelecek Hareketi Derneği tarafından toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından www.geleceginbilimi.com ve www.gbf2019.geleceginbilimi.com uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından ifa edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması kapsamında;
  • Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Üye talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin ve Gelecek Hareketi Derneği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • Gelecek Hareketi Derneği operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,
  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Hukuk işlerinin takibi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin dernek faaliyeti ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Sanatçılar, iş ortakları ve/veya diğer tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

gibi amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

Yukarıda yer verilen Gelecek Hareketi Derneği tarafından belirlenen amaçlar ve örnek olarak belirtilen amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza şartı gerektirebilmektedir. Bu durumda İlgili Kişilerden, Kanun’a uygun açık rızaların alınması süreçleri uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak Kanun’da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği Kişisel Veri İşleme Şartları başlıklı bölümde yer alan diğer işleme şartları doğrultusunda (“istisna halleri”) ve bu şartlara uygun amaçlarla işlenebilmektedir. Bu durumda İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın sadece aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilecektir.

7.1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri aktarımı yapılan veya yapılması mümkün olan üçüncü kişiler aşağıda sıralanmaktadır (bkz. Bölüm 8.3.). Gelecek Hareketi Derneği kişisel veri paylaşırken Kanun’da getirilen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Gelecek Hareketi Derneği kişisel verilerin işlenebileceği şartlardan (bkz. Bölüm 6. ve 7.) bir veya birkaçına dayanarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel Verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuat gereği zorunluluk bulunması durumunda İlgili Kişi bilgilendirilmek suretiyle aktarım yapılabilecektir.

 

7.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Gelecek Hareketi Derneği, yukarıda yer verildiği üzere, üyelerinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarımda bulunulan üçüncü kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki şekildedir.

 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetin yerine getirilmesi ve üyelere gerekli hizmetin sağlanabilmesi amacıyla internet sitesi kullanıcı bilgileri hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir.
 • İş ortağı ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin katılımını gerektiren faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve denetim amaçlarıyla,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği bilgi ya da belgelerin aktarılması amacıyla ve işbu politikada yer verilmiş olduğumuz Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarında belirtilen diğer amaçlarla üçüncü kişilere aktarım yapılabilmektedir.

 

 

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Veri Türü

Kimlik Bilgisi

İsim-Soyisim, Doğum Tarihi, Cinsiyet

İletişim, İş/Eğitim Bilgisi

E-posta, Telefon Numarası, Okul/Bölüm , İşyeri Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP Adres Bilgileri, Giriş Çıkış Bilgisi, Siteden Alınan LOG Kayıtları